Hilal Kabob

Ajami

von Yaron Shani , Scandar Copti mit Shahir Kabaha, Fouad Habash, Nisrine Rihan, Elias Saba, Youssef Sahwani, Abu George Shibli, Ibrahim Frege, Scandar Copti, Hilal Kabob, Ranin Karim, Eran Naim, Sigal Harel, Tamar Yerushalmi, Moshe Yerushalmi

Genres Krimi, Drama
Start Date